top of page

Integritetspolicy

Cura Nord Bemanning & Rekrytering AB verkar inom bemanningsbranschen. Denna Integritetspolicy reglerar hur vi, Cura Nord, behandlar personuppgifter inom ramen för vårt tjänsteutbud, som är bemanning (uthyrning), rekrytering, konsultande och annan därmed förenlig verksamhet.  Vi behandlar en rad personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi inhämtat från någon annan (s.k tredje part). Dina personuppgifter behandlas t.ex. i samband med rekryteringsprocesser och konsultuthyrning. Eftersom vi värnar om din personliga integritet och tar frågor om dataskydd på stort allvar, vill vi genom denna integritetspolicy beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill med öppenhet och ärlighet uppnå att du som person (fysisk och juridisk) ska känna dig trygg när vi hanterar dina uppgifter.

 

I denna policy kommer vi därför att redogöra för vilka personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål vi behandlar dem och vilken laglig grund behandlingen stödjer sig på. Vi redogör också för vilka som kan ha åtkomst till och behandlar uppgifterna, principerna för gallring, vilka tredje parter vi kan komma att dela personuppgifterna med, var personuppgifterna behandla samt dina rättigheter som registrerad i form av rätt till information, rättelse och radering mm.

 

 

 

2.   Personuppgifter och personuppgiftsbehandling; vad är det?

En ”personuppgift” är en eller flera uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara namn, postadress, mailadress, foto eller dylikt.

 

Med ”personuppgiftsbehandling” menas varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter, oavsett om åtgärden är automatiserad eller inte. Exempel på vanligt förekommande behandlingar är registrering, insamling, organisering, strukturering, lagring, utlämning genom överföring och radering.

 

Vi kommer att behandla dina personuppgifter enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (”GDPR”) som ersätter personuppgiftslagen (PuL) (1998:204) den 25 maj 2018

3.   Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig:

 

Cura Nord Bemanning & Rekrytering AB

Umestan Företagspark, Hus 7

903 47 Umeå

 

Vid eventuella klagomål eller frågor, vänligen kontakta Cura Nord på följande mailaddres:

 

info@curanord.se

4.   Tillämpningsområde

 

Denna policy är tillämplig för individer som är anställda, kandidater, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter. Olika rubriker kommer att vara relevanta för dig, och du kan enkelt se i innehållsförteckningen vilka kapitel du berörs av.

 

 

 

5.   Cura Nords behandling av personuppgifter

 

Vi kommer endast behandla dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för Cura Nords bemanningsverksamhet, eller i andra ändamål som framgår nedan i Policyn.

 

Om du kommunicerar med oss via e-post, post eller annan form av kommunikation, kan vi behålla sådan kommunikation och informationen däri för att använda det för att besvara din förfrågan, att hantera ditt klagomål, fråga och liknande. Är du under rekryteringsprocess eller anställd kan vi även spara sådan information för att utveckla vår service till dig och tillgodose våra ambitioner och krav i form av (potentiell) arbetsgivare. Vi sparar då endast information vi bedömer vara relevant. Känslig information sparas aldrig, såvida vi inte begärt in särskilt samtycke från dig.

 

Som alltid, om du vill att vi ska radera dina personuppgifter eller på annat avstå från att kommunicera med dig, vänligen kontakta oss enligt ovan.

5.1    För dig som är kandidat, anställd, underkonsult eller intressent

 

 

5.1.1       CV-lös ansökan om jobb

 

Vid en intresseanmälan via hemsidan kommer vi ombe dig om att lämna namn, mailadress, telefonnummer, erfarenhet, utbildning, egna preferenser för uppdrag samt möjlighet att ladda upp egna dokument. Dessa uppgifter sparas i vår databas och affärssystem. Uppgifterna behöver vi för att kunna kontakta dig vidare för eventuell intervju och/eller angående rekrytering till potentiella uppdrag. Vi kan även komma att använda den mailadress och telefonnummer du angett till eventuella utskick för marknadsföring, till exempel nyhetsbrev. Detta i egenskap av egenintresse för att utveckla vår tjänst och vårt erbjudande till dig som intressent och konsult.

 

 

 

5.1.2       Ansökan om jobb

 

På vår hemsida finns möjlighet (förutom ovan angett avsnitt om CV-lös ansökan) att ansöka till en eller flera tillgängliga/befintliga uppdrag samt en generell ansökan. Vi kommer då ombe dig om namn, telefonnummer, mailadress och CV, samt andra dokument du tror är relevanta för tjänsten. Vi kan komma att be dig komplettera med ytterligare uppgifter, vänligen läs mer om vilka under Rekryteringsprocess.

 

De uppgifter och dokument du skickar in sparas i vår databas och affärssystem. Vi behandlar uppgifterna i syfte att utvärdera din lämplighet för det utlysta uppdraget, eller andra befintliga uppdrag vi tror kan vara aktuella för dig. Vi kan även komma att leta nya potentiella uppdrag åt dig, i syfte att skapa så stora möjligheter för dig som möjligt att få ett intressant uppdrag.

 

För att på bästa möjliga sätt skapa en god kandidatupplevelse och en bra återkoppling för just dig sparar vi den kommunikation vi för med dig, så länge du finns i vår databas. Utöver att kunna erbjuda en god bemanningstjänst sparar vi även dessa uppgifter för att kunna hantera önskemål, tips och eventuella klagomål.

 

Om du inte sökt ett uppdrag, varit involverad i någon rekryteringsprocess eller i annat fall varit inaktiv för våra bemanningstjänster på 12 månader kommer vi fråga dig om du fortfarande vill vara sökbar och aktiv i vår databas. Detta gör vi via mail. Om du inte återkommer med ett svar kommer vi att radera dina uppgifter, i enlighet med processen nedan i Dra tillbaka samtycke.

Tillägg: Skickar du in en ansökan via vår allmänna epost info@curanord.sekommer vi svara med en hänvisning /ombe att du registrerar din ansökan via hemsidan istället. Detta gäller även om du sett en utannonserad tjänst vid t.ex. arbetsförmedlingen eller andra medier. Detta gör vi inte för att vara omständiga, utan för att vi helt enkelt vill att du ska veta hur vi kommer att behandla dina uppgifter och att du samtycker till detta. Vi värnar om din personliga integritet!

 

Dra tillbaka samtycke och gallring

 

Varje behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke. Det är viktigt för dig att känna till att du när som helst kan dra tillbaka ditt samtycke. Detta gör du enkelt genom att kontakta oss. Drar du tillbaka ditt samtycke kommer vi radera dig från vår databas och du kommer inte längre vara sökbar för vår personal (konsultchefer). Vi kommer då heller inte längre behandla dina uppgifter i syfte att hitta eller presentera dig för potentiella uppdrag. Om du ansökt till ett uppdrag eller varit involverad i en rekryteringsprocess de senast 24 månaderna kommer vi att spara dina uppgifter i 24 månader räknat från avslutad rekryteringsprocess. Efter att dessa 24 månader passerat kommer vi radera dina uppgifter, men inte dessförinnan då vi har ett berättigat intresse av att kunna utreda och försvara oss vid eventuell tvist om påstådd diskriminering.

5.1.3       Rekryteringsprocess

 

 De uppgifter du registrerat i vår databas kommer ligga till grund för vår bedömning om vi anser dig vara lämplig för ett tillgängligt eller potentiellt uppdrag. Bedömer vi att du är aktuell för ett uppdrag kommer vi att skicka en Konsultpresentation till kunden. Denna innehåller dina erfarenheter, utbildning samt en kort beskrivning av dig. I många fall, om processen kräver det, kommer vi även att skicka med utlåtande från referenser.

 

För att kunna bedöma om du är aktuell för ett uppdrag behöver vi i de flesta fall komplettera den information och de handlingar du registrerat i vår databas, för att på bästa sätt kunna utvärdera din lämplighet.  Vi kommer då att be dig om detta, givetvis med ditt samtycke, och spara i vår databas. Dessa kompletterande uppgifter sparas så länge du är aktuell för ett uppdrag, är i uppdrag eller är i vår databas. Vi kan, såklart med ditt samtycke, komma att sända denna kompletterande information till kunden när processen kräver det. Om du inte vill lämna samtycke till att vi inhämtar kompletterande information/dokument och/eller skickar det till kund kan det påverka dina möjligheter att få ett visst uppdrag. Skickar vi dina personuppgifter till kund blir denne personuppgiftsansvarig för den information kunden mottar från oss.

 

 

Exempel på vad den kompletterande informationen kan vara följer nedan:

 

 • En mer utförlig och uttömmande information om dig, dina erfarenheter, utbildning, kompetens, drivkrafter och önskemål kan inhämtas vid en intervju med dig

 • Kontakta och samla utlåtande från referenser du angivit, vilket vi sammanfattar och sparas i form av en referenssammandrag.

 • Vi kan komma att, beroende på typ av uppdrag, be om kopia på ID-handling, examens- eller utbildningsbevis samt tjänstgöringsbevis.

 • I vissa fall kan det komma att bli aktuellt att vi ber dig om ett utdrag i belastningsregistret, då det kan krävas för att fullgöra ett uppdrag hos en kund och för vissa typer av arbetsuppgifter. I detta fall kommer vi be dig om att skicka detta till oss. Att delge utdrag ur belastningsregistret till oss är frivilligt, men om det krävs för ett visst uppdrag och du ej vill delge detta kan det komma att påverka dina möjligheter att bli aktuell för ett visst uppdrag. Vi kommer att öppna brevet och omedelbart förstöra det. Vi kommer ej föra anteckningar om vad som står i belastningsutdraget, däremot kan vi föra anteckning om att vi emottagit utdraget och när det utfärdats. Denna anteckning kan vi komma att delge kunden. I vissa fall kan kunden vilja se en kopia på ditt registerutdrag och i sådant fall kommer du att bli ombedd att visa upp en kopia på utdraget till kund.

 

Dra tillbaka samtycke och gallring

 

Behandlingen av dina personuppgifter vid en rekryteringsprocess grundar sig hela tiden på ditt samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, både helt eller delvis. Önskar du endast att dra tillbaka ditt samtycke för ett visst uppdrag kontaktar du oss och anger detta. Vi kommer då inte längre behandla dina personuppgifter till det syftet. Önskar du att dra tillbaka ditt samtycke för alla potentiella uppdrag och inte längre vara sökbar i vår databas kontaktar du oss och anger detta (se avsnitt Dra tillbaka samtycke samt avsnitt Ansökan om befintlig tjänst)

5.1.4       Anställd eller underleverantör

 

 När du har ett uppdrag via oss kommer vi att behandla dina uppgifter i enlighet med avsnittet Rekryteringsprocessen.Du kommer finnas tillgänglig i vår databas för vår personal (konsultchefer) i syfte att kontakta dig om befintliga och potentiella uppdrag som de bedömer kan vara intressanta för dig.  I övrigt kommer vi behandla dina personuppgifter enligt nedan syfte:

 

 

Löpande utdrag ur belastningsregister m.m

 

Som tidigare beskrivit i Rekryteringsprocessen kan utdrag ur belastningsregister eller andra utdrag komma att bli aktuellt, beroende på uppdragets karaktär. Vissa kunder begär att dessa utdrag görs löpande. Om det är nödvändigt kommer vi behöva inhämta sådana uppgifter och dela dessa med kunden, för att kunna fullgöra vårt avtal med kunden och vårt anställningsuppdrag med dig.

 

 

Uppgifter från kund

 

Under uppdragstiden är det ofrånkomligt att vi får information som hänför sig till fullgörandet av ditt uppdrag. Det kan handla om arbetad tid, olika typer av frånvaro, reklamation och klagomål och övrig information som rör ditt uppdrag hos kunden. Dessa uppgifter kommer vi att behandla i syfte att på rätt sätt kunna hantera reklamation och klagomål, för att kunna fakturera kunden (den tid du rapporterar i vårt tidrapporteringssystem redovisas även på kundens faktura), i bokföringssyfte samt för att på ett korrekt sätt administrera din anställning (enligt lag och regler, utbetalning av lön  osv). För att förtydliga den rättsliga grunden för denna behandling handlar det om fullgörande av ditt anställningsavtal samt vårt berättigade intresse att kunna fakturera, ta betalt av och i övrigt hantera vårt avtal med kunden. Uppgifter som rör ditt uppdrag kommer sparas till preskriptionstiden för kund att reklamera det utförda arbetet, oavsett om uppgifterna kommer från dig eller kunden. Den rättsliga grunden för att vi sparar sådana vårt berättigade intresse av att kunna utreda och försvara oss vid en eventuell tvist om leverans av tjänst .

 

 

Övrig behandling av dina personuppgifter

 

Vi kommer även att behandla dina uppgifter i syfte att fullgöra vårt anställning-eller uppdragsavtal samt vårt åtagande gällande övriga regelverk, dvs. vår rättsliga förpliktelse. Denna behandling kan röra utbetalning av lön, redovisa sociala avgifter och skatter, hantera pensionsavgifter, erlägga försäkringsavtal och avgifter, upprätta turordningslistor vid uppsägning, leva upp till arbetsmiljölagstiftningen samt övriga rättsliga förpliktelser som rör din anställning.  Som anställd kommer vi även  registrera dig i vårt tidrapporteringssystem Fortnox, som även är vårt löneutbetalningssystem. Du kommer få användarnamn och lösenord som är specifika för dig. Där kan du rapportera tider och frånvaro samt registrera utlägg.

 

Vissa uppgifter har vi även skyldighet att spara under en längre period enligt lag. Detta kan röra sig om bokföringslagen eller annan lag. Vi kommer därför att spara dessa uppgifter under den period som krävs enligt nämnd lag och i den mån vi har rättslig förpliktelse dela med skatteverket, försäkringskassan eller annan myndighet.

 

 

När uppdrag eller anställning tar slut m.m

 

Om du varken har ett pågående, tilltänkt eller kommande uppdrag och heller inte varit involverad i (eller sökt) i någon rekryteringsprocess på 12 månader från avslutat uppdrag, kommer vi att ställa en fråga till dig (per mail eller telefon) om du fortfarande vill vara sökbar i vår databas. Ger du ditt samtycke kommer du och de uppgifter vi samlat in om dig fortsättningsvis vara sökbara i våran databas, i syfte att kunna hitta, matcha och presentera uppdrag för dig. Om du inte ger ditt samtycke till att finnas kvar i databasen kommer vi sluta behandla dina personuppgifter i rekryteringssyfte ( t.ex. leta, presentera, matcha, sökas på i databasen till potentiella uppdrag) och vi kommer att radera de personuppgifter som inte behöver sparas för andra syften än rekrytering (OBS! Se nedan angående 24 månaders arkivering).

 

Vi kommer att spara dina personuppgifter i 24 månader från det att ditt senaste uppdrag upphört eller din ansökan om ett specifikt uppdrag. Den rättsliga grunden för ett sådant sparande är vårt berättigade intresse av att kunna utreda och/eller försvara oss vid eventuell tvist om påstådd diskriminering. Vi kan även vara tvungna att spara uppgifter under en längre period för att fullgöra vår skyldighet gentemot vissa lagstiftningar och andra regelverk såsom bokföring, pensionsåtagande, skattebetalning, utfärda arbetsintyg eller andra skyldigheter som åvilar oss i egenskap av företag och arbetsgivare.

Mottagare av dina personuppgifter

 

Leverantörer

 

I den mån det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla våra bemanningstjänster och i övrigt uppfylla våra skyldigheter i egenskap av företag och arbetsgivare kommer dina personuppgifter ibland att behandlas av våra leverantörer. Den rättsliga grunden på denna typ av behandling baseras på vårt berättigade intresse för att kunna fullgöra våra åtaganden som arbetsgivare åt dig samt att kunna bedriva vår verksamhet.

 

Våra leverantörer som kan behandla dina personuppgifter är följande:

 

 • Affärssystem (CRM)

 • Marknadsförings- och rekryteringsverktyg

 • Lönesystem

 • IT-system för lagring och driftshantering, såsom molntjänster

 

 

Genom personuppgiftsbiträdesavtal med respektive leverantör säkerställer vi på Cura Nord att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med GDPR. Om vi vid något tillfälle byter leverantör kommer vi säkerställa att överföringen sker i enlighet med GDPR. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till redovisningskonsulter, revisorer, advokater och andra rådgivare för samma syfte enligt ovan.

 

 

Potentiella kunder/uppdragsgivare

 

Se avsnitt Rekryteringsprocess

 

 

Kund du utför uppdrag hos

 

Se När du har ett uppdrag med oss

 

Myndigheter m.m

 

Se När du har ett uppdrag med oss

 

 

Övrigt om lagring

 

Vi använder oss av molntjänster. Dina personuppgifter lagras av oss på våra servrar och på servar tillhörande av vår molntjänstleverantör som vi anlitar, lokaliserade i Sverige och /eller inom EU.

5.1.5       Nyhetsbrev m.m

 

Om du via vår databas lämnat intresseanmälan, ansökt om tjänst, varit eller är anställd eller på något sätt samtyckt att vi får behandla dina personuppgifter kan vi använda din mailadress till att skicka ut nyhetsbrev eller dylik information vi anser vara relevant för dig. Detta gäller även mailutskick för inkomna uppdrag. Sådan behandling av uppgifter har sin rättsliga grund i vårat berättigade intresse av att marknadsföra oss till dig som samtyckt att vi behandlar dina uppgifter som registrerad eller anställd.

 

 

Möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev ges även till dig som inte sökt eller sänt intresseanmälan, eller i övrigt varit aktuell i rekrytering. Du får denna möjlighet genom att ange din mailadress i ett formulär på vår hemsida. Vi kommer då använda din mailadress för att skicka nyhetsbrev och notiser om möjliga arbeten att söka. Givetvis kan du ta tillbaka ditt samtycke på denna presentation närhelst du vill. Vill du sluta få nyhetsbrev klickar du på länken ”avregistrera” i utskicken du får.

 

 

 

5.1.6       Sociala Medier och dylika plattformar

 

För att kunna tillgodose våra kunders behov, utveckla vår tjänst och nå ut till nya kandidater kan vi komma att kontakta dig via de uppgifter du angett via en tredje part (t.ex. LinkedIn, Facebook, hitta.se, arbetsförmedlingen). Vi kommer dock aldrig att lagra sådan personuppgifter eller övriga uppgifter utan ditt samtycke. Vi är helt enkelt nyfikna på om vi kan vara en potentiell framtida arbetsgivare för dig!

 

 

5.2  För dig som är kund

 

För hos är det viktigt att du känner dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. I huvudsak behandlar vi ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din befattning. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte med att upprätta eller upprätthålla affärsrelationer med kunder för att utveckla Cura Nords tjänster som utgör en viktig del av vår verksamhet.

 

När du kommunicerar med oss via email, post eller annan form av kommunikation, kan vi behålla sådan kommunikation och informationen däri för att använda det för att besvara din förfrågan, att hantera ditt klagomål, fråga och liknande. Har du besvarat en fråga via en undersökningen eller markandsutskick så kommer vi spara sådan information för att utveckla vår service och tjänst till dig och tillgodose våra ambitioner och krav i form av (potentiell eller befintlig) affärspartner. Vi sparar då endast information vi bedömer vara relevant. Känslig information sparas aldrig,såvida vi inte begärt in särskilt samtycke från dig.

 

Som alltid, om du vill att vi ska radera dina personuppgifter eller på annat avstå från att kommunicera med dig, vänligen kontakta oss enligt ovan.

 

 

 

5.2.1     Kontaktperson hos befintlig kund

 

Att upprätthålla långsiktiga affärsrelationer med kunder för att utveckla Cura Nords tjänster utgör en viktig del i vår verksamhet. I syfte att kunna bibehålla kontakt med er som kund gällande våra tjänster och marknadsaktiviteter behandlar vi personuppgifter och data från våra kunder. Dessa uppgifter samlas in via interna nätverk eller från tredje part som t.ex. offentliga register och sociala medier

 

Behandlingen av dessa uppgifter stödjer sig på Cura Nords berättigade intresse av att affärsrelationen till er utvecklas och att vi ska kunna kommunicera med dig som kontaktperson.

 

I våra plattformar för marknadsutskick sparas era uppgifter i kommunikations- och informationssyfte. Vi kommer endast att göra utskick som bedöms vara relevanta för dig i din yrkesroll och i varje utskick kommer du ges möjlighet till avregistrering. Du har även möjlighet till begränsning av behandling av era uppgifter.

 

 

Mottagare av dina personuppgifter

 

Leverantörer

I den mån det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla våra bemanningstjänster och i övrigt uppfylla våra skyldigheter i egenskap som företag och affärspartner kommer dina personuppgifter ibland att behandlas av våra leverantörer. Den rättsliga grunden på denna typ av behandling baseras på vårt berättigade intresse för att kunna fullgöra våra åtaganden som affärspartner åt dig samt att kunna bedriva vår verksamhet.

 

Våra leverantörer som kan behandla dina personuppgifter är följande:

 

 • Affärssystem (CRM)

 • Marknadsförings- och rekryteringsverktyg

 • Fakturering och lönesystem

 • IT-system för lagring och driftshantering, såsom molntjänster

 

 

Gallring

Cura Nord kommer inte att behandla era kontaktuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de ändamål vi nämnde ovan. Personuppgifter som blivit inaktuella raderas utan onödigt dröjsmål så snart vi blivit informerade om detta. Vid begäran att uppgifter ska raderas sker även detta utan onödigt dröjsmål. Vi kommer också att, enligt inrättade gallringsrutiner, radera kontaktuppgifter regelbundet om de ej längre uppfyller sitt syfte.

 

 

De uppgifter som vi kn komma att samla in och behandla för dessa ändamål är:

 • För- och Efternamn

 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplatsadress

 • Beställningshistorik

 • Korrespondens mellan oss och er som kund

 • Teknisk information om hur du har interagerat med oss på Cura Nord

5.2.2     Kontaktperson hos potentiell kund

 

Att upprätthålla långsiktiga affärsrelationer med kunder för att utveckla Cura Nords tjänster utgör en viktig del i vår verksamhet. I syfte att kunna komma i kontakt med dig som potentiell kund angående de tjänster och marknadsaktiviteter vi erbjuder, samlar vi in era personuppgifter Dessa uppgifter samlas in via interna nätverk eller från tredje part som t.ex. offentliga register och sociala medier. De lagras sedan i våra system med målet att vi ska kunna upprätta en ömsesidig affärsrelation med er som kund och att vi ska kunna bjuda in er till marknadsaktiviteter.

 

För att kunna tillgodose våra kunders behov, utveckla vår tjänst och nå ut till nya kandidater kan vi komma att kontakta dig via de uppgifter du angett via en tredje part (t.ex. LinkedIn, Facebook, hitta.se, arbetsförmedlingen). Vi kommer dock aldrig att lagra sådan personuppgifter eller övriga uppgifter utan ditt samtycke. Vi är helt enkelt nyfikna på om vi kan vara en potentiell framtida leverantör för dig!

 

Behandlingen av dessa uppgifter stödjer sig på Cura Nords berättigade intresse av att kunna upprätta och bibehålla en sund affärsrelation samt att kunna utveckla våra tjänster och system.

 

I fall då en konsultchef har varit i kontakt med er som kund och upplever att ni har visat intresse för att framgent utveckla en affärsrelation med oss på Cura Nord kommer denna policy att bifogas i ett e-postmeddelande som skickas till dig som potentiell kund. I de fall där vi på Cura Nord tar den första kontakten i form av t.ex. ett e-postmeddelande inkluderar vi en hänvisning till denna policy för att värna om din integritet och för att upplysa dig om i vilket syfte dina uppgifter används.

 

I våra plattformar för marknadsutskick sparas era uppgifter i kommunikations- och informationssyfte. Vi kommer endast att göra utskick som bedöms vara relevanta för dig i din yrkesroll och i varje utskick kommer Ni ges möjlighet till avregistrering. Du har även möjlighet till begränsning av behandling av era uppgifter. I de fall då vi kontaktar er som kund och du avböjer att inleda en vidare relation kommer vi inte att återuppta kontakten med er och vi kommer att avstå från att delge er marknadsutskick.

 

 

Mottagare av dina personuppgifter

 

Leverantörer

 

I den mån det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla våra bemanningstjänster och i övrigt uppfylla våra skyldigheter i egenskap som företag och affärspartner kommer dina personuppgifter ibland att behandlas av våra leverantörer. Den rättsliga grunden på denna typ av behandling baseras på vårt berättigade intresse för att kunna fullgöra våra åtaganden som affärspartner åt dig samt att kunna bedriva vår verksamhet.

 

Våra leverantörer som kan behandla dina personuppgifter är följande:

 

 • Affärssystem (CRM)

 • Marknadsförings- och rekryteringsverktyg

 • IT-system för lagring och driftshantering, såsom molntjänster

 

Gallring

 

Cura Nord kommer inte att behandla era kontaktuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de ändamål vi nämnde ovan och vi kommer inte att fortsätta hantera era uppgifter om ni begär att inte längre finnas registrerade hos oss. Om en affärsrelation inte har utvecklats inom ett år från den initiala kontakten med oss kommer era uppgifter att raderas. Personuppgifter som blivit inaktuella raderas utan onödigt dröjsmål så snart vi blivit informerade om detta. Vid begäran att uppgifter ska raderas sker även detta utan onödigt dröjsmål. Vi kommer också att, enligt inrättade gallringsrutiner, radera kontaktuppgifter regelbundet om de ej längre uppfyller sitt syfte.

 

De uppgifter som vi kan komma att samla in och behandla för ovan nämnda ändamål är:

 

 • För- och Efternamn

 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplatsadress

 • Beställningshistorik

 • Korrespondens mellan oss och er som kund

 • Teknisk information om hur du har interagerat med oss på Cura Nord

5.2.3    Nyhetsbrev m.m. till dig som befintlig och potentiell kund

 

Om du varit i kontakt med oss eller att vi har försökt upprätta en affärsrelation via kontaktuppgifter som är insamlade via interna nätverk, offentliga register eller sociala medier där du på något sätt samtyckt att vi får behandla dina personuppgifter kan vi använda din mailadress till att skicka ut nyhetsbrev eller dylikt information för intresse för att marknadsföra eller kunna erbjuda våra tjänster. Detta gäller även mailutskick för erbjudande av tjänster. Sådan behandling av uppgifter har sin rättsliga grund i vårat berättigade intresse av att marknadsföra oss till dig som samtyckt att vi behandlar dina uppgifter och får möjlighet att skicka ut och kommunicera till dig i syfte med att utveckla våra tjänster inom Cura Nord. Vid utskick av nyhetsbrev så använder vi oss av mailchimp som är en av de ledande företagen av e-postutskick och där kommer din e-post adress att sparas. 

 

Givetvis kan du ta tillbaka ditt samtycke på denna presentation närhelst du vill. Vill du sluta få nyhetsbrev klickar du på länken ”avregistrera” i utskicken du får eller kontakta oss enligt ovan. 

6.   Dina rättigheter som registrerad i vår databas

 

6.1    Rätten till tillgång

 

Du har alltid rätt att av oss begära vilka personuppgifter vi behandlar. Du kan därför av oss begära att få tillgång till uppgifterna genom att kontakta oss (se mer under avsnitt Personuppgiftsansvarig).Denna information kommer då lämnas till dig i form av ett registerutdrag som anger;

 

 

 • Vilka personuppgifter vi behandlar

 • I vilket syfte och för vilka ändamål vi behandlar dem

 • var uppgifterna har inhämtats ifrån

 • vilka tredje parter som uppgifterna har överförts till samt,

 • Hur länge uppgifterna kommer att lagras

 

 

Du har rätt till ett kostnadsfritt registerutdrag per år.Vi kommer att tillhandahålla denna information elektroniskt, om inget annat begärs.

 

6.2    Rätten till rättelse

Felaktiga uppgifter om dig har du rätt att, utan dröjsmål, få rättade. Ofullständiga uppgifter du tidigare lämnat har du även alltid rätt att komplettera i efterhand

 

6.3    Rätten till radering

Du har rätt att få dina uppgifter som vi behandlar helt eller delvis raderade, beroende på de legala skyldigheter som åligger oss. Du har rätt att begära radering om:

 

 • Dina uppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlades in eller på annat sätt behandlas

 • Du återkallar ditt samtycke för en behandling som stödjer sig på samtycke (och det inte längre finns någon annan rättslig grund för behandlingen)

 • Ditt skäl för invändning mot en behandling som stödjer sig på en intresseavvägning av uppgift är starkare än vårt berättigade intresse.

 • Dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt

 • Personuppgifterna behöver raderas till följd av en rättslig förpliktelse som vi är skyldig att uppfylla

 

Vi kan ha rätt att neka din begäran om radering i de fall det finns legala skyldigheter som hindrar att vi omedelbart raderar visa uppgifter. Exempel på sådan skyldigheter finns t.ex. i bokföringslagen. Fortsatt behandling av dina uppgifter kan också komma att bli aktuella och nödvändiga för att vi skakunna försvara, fastställa eller göra gällande rättsliga anspråk. Skulle fallet vara så att en rättslig skyldighet hindrar oss att radera dina uppgifter från vår databas kommer vi markera dem som att de ej längre aktivt används i våra system och databaser.

6.4    Rätten till begränsning av behandling

 

Dina rättigheter att begära att behandling av dina personuppgifter begränsning lyder enligt följande: 

 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet under en tid som ger Cura Nord möjlighet att kontrollera om uppgifterna är korrekta

 • Vår behandling av dina uppgifter är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och istället begär en begränsning,

 • Vi inte längre behöver personuppgifterna för det ändamål som du registrerat dem för men du själv behöver dem för att kunna försvara, fastställa eller göra gällande rättsliga anspråk,

 • Du har invänt mot en behandling som stödjer sig på en intresseavvägning och Cura Nord kollar om vårt berättigade skäl väger tyngre än dina.

 

 

6.5    Rätten till dataportabilitet

 

Om vår behandling av dina personuppgifter stödjer sig på ditt samtycke eller fullgörande av avtal har du rätt att begära att de uppgifter som berör dig och om du lämnat till oss överförs till en annan personuppgiftsansvarig. Krav och förutsättning för att detta ska kunna ske är dock att det är tekniskt sett möjligt och att överföringen kan ske automatiserat.

6.6    Återkallelse av samtycke

 

I de fall Cura Nords hantering och behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Ett återkallande av ditt samtycke påverkar dock inte lagligheten i den behandling som vi tidigare haft när vi haft ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte behandla dina personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke, såvida vi inte av legala skäl är förpliktade eller på annat sätt är skyldiga att fortsätta behandla dem.

För att återkalla ditt samtycke kan du maila oss på info@curanord.se– vi lovar att agera så snabbt som möjligt efter du kontaktat oss!

 

 

6.7    Inlämning av klagomål

Om du tycker att vi på Cura Nord behandlar, eller har behandlat, dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid kontakta oss. Datainspektionen är den myndighet som ansvarar för att övervaka tillämpningen av GDPR-lagstiftningen hos företag som behandlar personuppgifter, varpå du även kan lämna in ett klagomål hos Datainspektionen. Mer information om Datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se

7.   Cookies

 

Vad är cookie?

På vår webbsida används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar vår webbsida för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Vi sparar ingen personlig information via cookies. Statistiken kan inte kopplas ihop med person. Information om besökaren kan inte spåras via cookies. En cookie kan inte starta program.

 

 

Olika typer av cookies

Vår webbplats använder tre olika typer av cookies. Den första typen lagrar permanenta filer på besökarens dator som hjälper vår webbplats att prestera så bra som möjligt, t.ex. genom att komma ihåg val du gjort tidigare eller genom att hämta senaste versionerna av webbplatsen. 

 

Den andra typen kallas sessionscookie. En sådan cookie lagras endast temporärt och kommer ihåg olika inställningar eller val som gjorts under det specifika besöket. En sessionscookie försvinner då webbläsaren stängs. 

 

Den tredje typen samlar in statistik kring besök på webbplatsen. All statistik som samlas in är anonymiserad och kan inte knytas till dig som person. Denna typ används även för att anpassa marknadsföringsmaterial efter ditt användande av webbplatsen.

 

Acceptera eller vägra cookies

Du kan själv välja om du vill tillåta cookies eller inte. Om du inte vill acceptera cookies kan du ställa in detta i din webbläsares inställningar. De flesta webbläsare accepterar alla cookies automatiskt som standard. 

 

Blockera alla cookies

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera alla cookies. Mer information om hur du ändrar inställningarna avseende cookies i andra webbläsare finns i Hjälp-menyn i webbläsaren.

Om du väljer att inte ta emot cookies kan inte webbplatsens funktion garanteras

8.   Ändringar i denna policy

 

Då vi inser att värnandet av den personliga integriteten och ett fullgott dataskydd är ett långtgående ansvar förbehåller vi oss rätten att göra ändringar i denna policy. Om ändringar görs som vi bedömer som väsentliga kommer vi skicka en notis till dig som registrerad – i annat fall kommer ändringar meddelas på hemsidan.

 

 

9.   Ytterligare information

 

Har du frågor eller funderingar – Alltid varmt välkommen att kontakt oss!

 

 

Användning av cookies

Error: The domain WWW.CURANORD.SE is not authorized to show the cookie declaration for domain group ID bbb4577f-f68f-4c9f-95ec-64a5570fa867. Please add it to the domain group in the Cookiebot Manager to authorize the domain.

bottom of page